Vedtægter for foreningen Byens Højskole

Vedtægter for foreningen Byens Højskole


1. Navn og hjemsted

1.1 Foreningens navn er Byens Højskole.


1.2 Foreningens hjemsted er Odense Kommune.


2. Formål

2.1 Foreningens formål er at gennemføre folkeoplysende, kulturelle og debatskabende aktiviteter inden for folkeoplysningslovens formål og rammer samt projekter og anden virksomhed, der kan bidrage til fællesskabets og den enkelte deltagers udvikling og engagement.


Foreningen Byens Højskole ønsker at yde et væsentligt bidrag til at skabe bæredygtig mad- og livsglæde og skabe bæredygtige muligheder for mennesker.


Foreningen vil fremme aktivt medborgerskab ved styrkelse af den enkeltes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv, ved styrkelse af muligheder for at indgå i meningsfulde fællesskaber, ved tilskyndelse til aktiv og engageret deltagelse i samfundslivet og ved forøgelse af den enkeltes almene og faglige indsigt og færdigheder.


Foreningen vil arbejde socialøkonomisk og bæredygtigt, hvilket afspejles i aktiviteter, projekter og foreningens drift for derved at bidrage til opfyldelse af FN’s verdensmål.


3. Medlemskreds

3.1 Som medlemmer kan optages enhver person over atten år, der kan tilslutte sig foreningens formål.


3.2 Indmeldelse sker skriftligt til foreningen. Medlemskab er gyldigt når medlemmet er godkendt af bestyrelsen og har betalt kontingent til foreningen.


3.3 Udmeldelse sker skriftligt til foreningen.


3.4 Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat årligt kontingent. Kontingentet opkræves efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.


4. Generalforsamlingen

4.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.


4.2 Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned første gang i 2019.

Indkaldelse sker med mindst tre ugers varsel med angivelse af dagsorden til medlemmerne.

Indkaldelse sker via foreningens hjemmeside, samt ved tilsendelse til medlemmerne via oplyst mailadresse.


4.3 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.


4.4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent og stemmetællere.

3. Bestyrelsens beretning (om foreningens overordnede situation).

4. Forstanderens beretning (om højskolens aktiviteter og planer)

5. Fremlæggelse af regnskab.

6. Fastsættelse af kontingent.

7. Behandling af indkomne forslag.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

9. Valg af èn ekstern revisor og to interne revisorer.

10. Eventuelt.


4.6 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest fire uger før generalforsamlingen.


4.7 Forslag om vedtægtsændringer fra medlemmernes side skal være bestyrelsen i hænde senest 3 måneder før generalforsamlingen.


4.8 Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved almindelig stemmeflerhed. Afstemninger foregår mundtligt ved håndsoprækning medmindre et eller flere medlemmer ønsker skriftlig afstemning.

 

4.9 Vedtægtsændringer kan kun finde sted med to tredjedeles flertal af de fremmødte medlemmer på en ordinær generalforsamling, hvor ændringsforslags ordlyd fremgår af generalforsamlingsindkaldelsen.


5. Ekstraordinær generalforsamling

5.1 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst en tredjedel af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det over for formanden. Generalforsamling afholdes senest 4 uger efter modtagelse af anmodningen.


5.2 Indkaldelse sker skriftligt med to ugers varsel med angivelse af motiveret dagsorden.


6. Valg af deltagerrepræsentant til bestyrelsen.

6.1 Valgmøde for deltagerne afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst fjorten dages varsel skriftligt eller ved opslag på foreningens hjemmeside.


6.2 Valgbar og stemmeberettiget er enhver deltager, for hvilken der er betalt for undervisning for det aktuelle kalenderår. 


6.3 Der vælges én repræsentant og én suppleant.


6.4 Deltagerrepræsentanten indtræder i bestyrelsen ved det konstituerende møde efter generalforsamlingen og udtræder umiddelbart efter den følgende ordinære generalforsamling.


7. Bestyrelsen

7.1 Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af syv medlemmer, heraf én repræsentant for deltagerne og én repræsentant for medarbejderne.


De fem bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for en to-årig periode.


Deltagerrepræsentanten vælges for ét år af og blandt deltagerne i foreningens undervisningsaktivitet. Desuden vælger medarbejderne en repræsentant for èt år til bestyrelsen

.

Valgperioden for de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer påbegyndes ved det stiftende møde i starten af 2018, hvor der vælges tre bestyrelsesmedlemmer for en treårig periode og to for en to-årig periode.


Første ordinære valg til bestyrelsen er således 2020, hvor der skal vælges to bestyrelses-medlemmer for en to årig periode. I 2021 vælges tre bestyrelsesmedlemmer for en to årig periode.


Bestyrelsen suppleres med repræsentanter for deltagerne og for medarbejderne ved førstkommende lejlighed efter etablering af foreningen og senest ved den ordinære generalforsamling i marts 2019.


Hvert år vælger generalforsamlingen en suppleant, som indtræder i bestyrelsen, hvis en af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer udtræder af bestyrelsen. Derudover vælger deltagerne en suppleant for deltagerrepræsentanten og medarbejderne vælger en suppleant for medarbejderrepræsentanten.


Skolens forstander deltager i bestyrelsens møder, dog uden stemmeret. Bestyrelsen kan invitere andre til at deltage i dele af bestyrelsesmødet.


Fastansatte medarbejdere i foreningen kan ikke vælges til bestyrelsen af generalforsamlingen.

 

7.2 Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med gældende lovgivning, nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.


7.3 Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til at varetage afgrænsede opgaver.


7.4 Formanden - og i dennes fravær næstformanden - indkalder og leder bestyrelsens møder på baggrund af forretningsordenens bestemmelser om ordinære møder.


Ekstraordinære møder afholdes, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter begæring herom. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden. Ekstraordinært bestyrelsesmøde afholdes inden to uger efter modtagelsen af anmodningen.


7.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.


Indtil deltagerrepræsentant og medarbejderrepræsentant er udpeget, og bestyrelsen dermed er fuldtallig, skal dog mindst tre bestyrelsesmedlemmer være tilstede for at bestyrelsen er beslutningsdygtig.


8. Daglig ledelse.

8.1. Bestyrelsen ansætter en forstander, der med ansvar over for bestyrelsen varetager foreningens daglige administrative og pædagogiske ledelse i henhold til gældende lovgivning.


8.2 Forstanderens opgaver og funktionsbeskrivelse bekrives nærmere i en samarbejdsaftale mellem bestyrelsen og forstanderen, som underskrives af begge parter.


9. Økonomi, regnskab og revision

9.1 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.


10. Tegningsregler og hæftelse

10.1 Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening. Ved formandens forfald, tegnes foreningen af næstformanden og et bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og salg/pantsætning af fast ejendom samt underskrivelse af regnskab tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.


10.2. Medlemmerne hæfter ikke for foreningens gæld og har ikke krav på foreningens formue.


10.3 Bestyrelsen kan træffe beslutning at tegne en bestyrelsesansvarsforsikring.


11. Opløsning

11.1 Opløsning af foreningen kan kun finde sted, når to tredjedele af de fremmødte medlemmer stemmer for et forslag om ophør på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst fire ugers mellemrum.


11.2 Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver Odense Kommune til folkeoplysende formål i henhold til forenings formål.


12. Vedtægtsdatering og underskrift


Således vedtaget på foreningens stiftende møde den 18. januar 2018.